أنا مثقف الأهواز
خانه » القسم الأدبي » الشعر الشعبي » الشاعرحسین ابوشجاع الطرفی/نظرة عشق

الشاعرحسین ابوشجاع الطرفی/نظرة عشق

نظره
باگت مستحه امن اعیونه
وفضحت هوانه
ویاهوانه
یاعشگ ماکو
عشگ یاخذمکانه
احنه فقرا
وعشنه فقرا

ونکسر الماعده خاطر
وآه یاحوبت فقیر
الما کسب شی
من زمانه
الحب جریمه؟
موجریمه!!
ولوجریمه اشورطانه
ذنب ینعد لوحرام؟
ولوحرام!
الزوم یتچوه
النطق چلمت أحبک
میت الف چویه بلسانه
ولوکتمناهاالحقیقه
اتصیر بینه اکبرخیانه
ویاضمیر ارجوک جاوب
خوفنه وکل مستحانه
او یاهوانه
الماعرف یکتم مشاعر
دردم اشگد او حچانه
یم أذن وآدم
کفر عدهه العشگ
لامو دیانه
اوگعدت اشیوخ العشایر
تنظر الحب وتشوفه امنین اجانه
اوشیخ شیخ او کلهه ضدنه
اوقررو لازم هوانه
ایموت وندفنه العشگ
هوا اوحنانه
واحنه سکته وتنسمع دگت گلبنه
ومر خذانه
ابذیچ لحظات الخطیره
واهس امغازل
عشگنه اوسکرانه
اوحته لایرعبنه صوت
صاح بینه الشوگ صیحه
اوفززانه
العاشگ الیسمعله طاری
ایمس محبته ایسد إذانه

ابوشجاع الطرفی

برچسب زده شده با :

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*