قصیدتی امرأة/ امیر ابو ماجد الصاکی

img

قصیدتی امرأة لابد أن تقدس و لیس بل حجارة ترجم

امگعدنی الرصیف ایبوگ من هدمی
ادثر غایتی ابحظنی اخافن تغرم ابحلمی
انه ابنیت الخواطر زلفی صار ارماد
مشچوخه النعاوی واهی چنه ازناد
انه امودعه چثیر او ودعنی اهوای
وقریت الله ابچثیر الطوس، بدیت الدرب بس مای
ادورن صوری بیتی ابصور ابن داوود
خاف الیل یطمع منه اضم اعضای

انه امودعه طفل ناعور بس یگطل ابعینه الباب
انه امودعه نفس برکان هذا هو ابگفای احجاب
انه امودعه عطریوسف زلیخا اشفاده الچلاب
انه امودعه الکحل والخیط والمرود
ازرن ویعتی ابروحی وبعت لعویشتی المعضد

خلگ شیطان یتسومر ابعینی ایصیرکحلت طیف
تتمشرگ ابروحی ال اه وایدفی شتای الصیف
امرن بل سلف هل ناس تشخل عینه .امضیعین
انه العشرین عمری العام هسه اتعدن التسعین
انه امسلسه العمرحصرات بیدرصایراگشوره
امحشرف بیه نص الحیل .نص رمانه معصوره
چوالی الروح هدمن غیض واتشلبه اعله راسی الشیب
ماهمن بل اموداعات حره ومایمرنی العیب

انه ابنیت اجعودالیل ادگن خاطری اگرنفل

وسوالف غایتی ویل هیل
ویتبخترابذمتی اردود
مصباح المشاطف والفجر وسهیل

انه حنطت ذهب وابذمت الفلاح
اشوربل مناجل واکصرالمرواح
ودعت المودع راح
بس الله الخذیته اویای
والباقی الیظل مسطاح
امیرابوماجدالصاکی

Author : أنا مثقف الأهواز

أنا مثقف الأهواز

RELATED POSTS

تعلیقک حول الموضوع

*

تطبيق الواتساب
1
تواصل معنا عبر تطبيق الواتساب
مرحباً
تواصل معنا عبر تطبيق الواتساب
او ارسل لنا رسالة عبر البريد الأكتروني التالي:
anamothaqaf@gmail.com